REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1
Postanowienia ogólne, strony umowy, przedmiot umowy

 1. Sklep internetowy, działa pod adresem http://raf-trucks.pl (zwany dalej: sklep internetowy) i jest prowadzony przez Rafała Raźniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą RAF-TRUCKS Rafał Raźniak, Krakuszowice 120, 32-420 Gdów, NIP 6792560840 (wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).
 2. Dane teleadresowe Przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu (Klientowi) kontakt ze Sprzedawcą:
 3. a) adres pocztowy: Krakuszowice 120, 32-420 Gdów

  b) numery telefonów: +48 696-275-804, +48 692-854-242

  c) adres poczty elektronicznej: biuro@raf-trucks.pl

 1. Do skutecznego złożenia zamówienia w sklepie internetowym niezbędne jest urządzenie umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych.
 2. Zamówienia na stronie sklepu internetowego mogą być składane przez całą dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Jednak będą przyjmowane do realizacji w pierwszym dniu roboczym po dniach wolnych od pracy, świętach, weekendach. Dni robocze to dni od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 16.00.
 3. Ceny wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego towarów są cenami netto (należy do nich doliczyć aktualnie obowiązujący podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich.
 4. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszty dostawy zależą od sposobu dostarczenia produktu do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia i widoczne są przy wyborze sposobu dostawy produktu przez Klienta. Całkowity koszt zamówienia (wraz z kosztami dostawy oraz kosztami usług dodatkowych, o ile takie zostaną przez Klienta wybrane) wskazany jest w koszyku przed złożeniem zamówienia przez Klienta.
 5. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu, jak również opisy towarów stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
 6. Cena podana przy każdym towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie sklepu internetowego, zamieszczania informacji o nowych towarach, bądź wprowadzenia w nich zmian.
 8. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie handlowej sklepu internetowego są fabrycznie nowe, i posiadają gwarancje producenta lub importera. W związku z powyższym, gdy Kupującym jest przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne oferowanych w sklepie towarów. Czas trwania gwarancji producenta wynosi 6 miesięcy licząc od dnia dostarczenia towaru Kupującemu. W razie gdy Kupującym jest Konsument, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towarów wynosi 2 lata, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
 9. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronie sklepu internetowego pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, Sprzedający niezwłocznie zawiadomi o tym Kupującego. W przypadku niemożności spełnienia świadczenia przez Sprzedającego z powodu niedostępności towaru, Sprzedający niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Kupującego i zwróci Kupującemu całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. W takim przypadku Sprzedający wyłącza możliwość jakiegokolwiek odszkodowania za niezrealizowanie zamówienia.
 10. Czas realizacji to czas przekazania przez Sprzedawcę towaru firmie kurierskiej. Czas ten określony jest przy opisie poszczególnych towarów i wynosi maksymalnie 30 dni od daty zawarcia umowy sprzedaży towaru. W przypadkach wyjątkowych, niemożliwych do przewidzenia w chwili zawierania umowy lub niezależnych od Sprzedawcy, termin realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu, o czym Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany. W takim wypadku Kupujący może odstąpić od zawartej umowy. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu wszystkich towarów. Czas realizacji takiego zamówienia równy jest czasowi realizacji zamówienia odnoszącego się do Towaru dostępnego w najpóźniejszym terminie.
 11. Kupujący oświadcza, że nabywa towar na cele związane bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową.
 12. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym konieczna jest pełna akceptacja niniejszego Regulaminu.

 

§2
Transakcja

 1. Zamówienia w sklepie internetowym można dokonywać poprzez poprawne wypełnienie wszystkich pól formularza zamówienia na stronie sklepu.
 2. Warunkiem realizacji zamówienia jest potwierdzenie prawidłowo złożonego zamówienia pocztą elektroniczną przez Sprzedającego w terminie 3 dni roboczych od dnia prawidłowo złożonego zamówienia przez Klienta. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.
 3. Zamówienie może zostać anulowane jeżeli Sprzedający nie ma możliwości potwierdzenia złożonego zamówienia poprzez podanie niepoprawnych danych w formularzu (w szczególności numeru telefonu bądź adresu mailowego) przez Klienta.
 4. Sprzedający potwierdzi Kupującemu będącemu Konsumentem, zawarcie umowy na odległość na trwałym nośniku w rozsądnym czasie po jej zawarciu, najpóźniej w chwili dostarczenia rzeczy. Potwierdzenie obejmuje informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta.
 5. Informacje zawarte w potwierdzeniu, o którym mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu stanowią integralną część umowy zawieranej na odległość albo poza lokalem przedsiębiorstwa i mogą zostać zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron.
 6. Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się bez zbędnej zwłoki po zawarciu umowy.

 

§3
Płatność

 1. Sposób zapłaty za zakupy w sklepie to:
 2. a) przelew bankowy na rachunek Sprzedawcy o numerze mBank 74 1140 2004 0000 3202 4441 0221

  b) wysyłka towaru za pobraniem płatne u kuriera (nie dotyczy towarów pod zamówienie)

  b) gotówką w miejscu prowadzenia działalności (nie dotyczy towarów pod zamówienie)

 3. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zawarciu umowy i uznaniu konta sklepu internetowego.
 4. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą sumą ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu ( i ewentualnie dodatkowych usług, o ile zostały zamówione).
 5. Faktury VAT mogą być dostarczane drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, bądź w formie tradycyjnej.

 

§4
Dostawa

 1. Zamówione towary są dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Czas wysyłki towarów jest oznaczony na stronie sklepu internetowego, dodatkowo został opisany w par. 1 ust. 11 niniejszego Regulaminu.
 3. Dostawa towaru może być zrealizowana przez jedną z firm kurierskich: DPD, DHL, UPS lub odbiór osobisty pod adresem Krakuszowice 120, 32-420 Gdów.
 4. W przypadku odbioru osobistego, Kupujący nie ponosi kosztów dostawy towaru.
 5. Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez Kuriera i w jego obecności. W razie uszkodzenia lub zniszczenia przesyłki podczas transportu, należy w obecności kuriera sporządzić protokół szkody, zawierający datę i godzinę doręczenia przesyłki, imiona i nazwiska osób sprawdzających zawartość przesyłki, jej zawartość i stan w jakim dotarła wraz z opisem ewentualnych uszkodzeń. Jeśli to możliwe należy dokonać udokumentowania uszkodzenia poprzez wykonanie fotografii uszkodzeń i dołączenie jej do zgłoszenia. Protokół ten należy przesłać, bez zbędnej zwłoki, do Sprzedawcy. Uszkodzony lub zniszczony towar, należy wraz z fakturą sprzedaży zwrócić Kurierowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić je wszystkie. Koszt transportu ponosi Sprzedający. Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie Sklepu internetowego i zasadność reklamacji zostanie potwierdzona, Sprzedawca dokona wymiany towaru na nowy i zostanie on ponownie wysłany do Kupującego na koszt Sprzedającego.
 6. Koszt dostawy towaru przez kuriera jest uzależniony od wielkości i wagi towarów i widoczny jest przy każdym z towarów. Koszt dostawy jest wiążący w momencie składania zamówienia.
 7. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór. Od tej pory towar staje się własnością Kupującego.

§5
Prawo odstąpienia od umowy przez Kupującego będącego Konsumentem

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta, Kupujący będący konsumentem w rozumieniu przepisów prawa, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru – bez podania przyczyny.
 2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ust. 1, Kupujący zobowiązany jest poinformować o tym Sprzedającego, składając jednostronne oświadczenie o odstąpieniu, które może zostać wysłane pocztą na adres: Krakuszowice 120, 32-420 Gdów. Kupujący może również odstąpić od umowy poprzez przesłanie drogą elektroniczną formularza odstąpienia od umowy przesłanego na adres biuro@raf-trucks.pl Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po terminie, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu nie wywołuje skutków prawnych.
 3. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (załącznik Nr 2 do niniejszego Regulaminu) oraz informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy (załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu) są przekazywane Kupującemu w formie papierowej (w dokumentacji dołączonej do przesyłki) lub w formie elektronicznej (w załączniku do korespondencji elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji).
 4. W przypadku złożenia przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (na trwałym nośniku danych w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta).
 5. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Kupujący odsyła towary, co do których następuje odstąpienie od umowy na następujący adres: Krakuszowice 120, 32-420 Gdów – niezwłocznie, nie później jednak niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od niniejszej umowy.
 7. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar, musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część, jeżeli takie były dołączone do towaru), nie może nosić śladów użytkowania. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży, oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru.
 8. Bezpośredni koszt zwrotu towaru w wyniku odstąpienia od umowy ponosi Kupujący. Ponadto jeżeli Kupujący wybrał sposób dostarczenia produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Kupującemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar tak, aby zapobiec jego uszkodzeniu w transporcie.
 9. Sprzedający może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez niego lub osobę przez niego upoważnioną.
 10. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, zabrudzony , nie posiada oryginalnego opakowania bądź nosi ślady użytkowania, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zwrotu, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.
 11. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia, zostaną zwrócone Kupującemu niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sprzedającego oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący. Sprzedawca w porozumieniu ze Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów.
 12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Kupującego do chwili otrzymania rzeczy z powrotem od Kupującego lub dostarczenia przez Kupującego dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Uprawnienie Sprzedawcy wskazane w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu nie znajduje zastosowania w sytuacji, w której Sprzedawca zaoferował Kupującemu odbiór rzeczy.
 13. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru Sprzedający wystawi Kupującemu fakturę korygującą, którą odeśle na adres Kupującego.
 14. Sprzedawca oświadcza, że świadczone przez niego towary i usługi nie zostały ujęte w art. 38 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta.
 15. Prawo odstąpienia od umowy na zasadach przewidzianych w niniejszym paragrafie nie przysługuje Kupującemu nabywającemy towary na cele związane bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

§ 6
Reklamacje i zwroty

 1. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub prawne, Kupujący może:
 2. b) jeżeli jest konsumentem (w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego) – złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady lub z tytuły gwarancji,

  b) jeżeli nie jest konsumentem – złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu gwarancji.

 1. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie lub poprzez e-mail na adres biuro@raf-trucks.pl, zalecany jest również kontakt telefoniczny ze sklepem w tej sprawie. W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Kupującego towar posiada, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.
 2. Kupujący będący Konsumentem wykonujący uprawnienia z tytułu rękojmi lub gwarancji jest obowiązany dostarczyć na koszt Sprzedawcy wadliwy towar do miejsca wskazanego przez Sprzedawcę.
 3. W przypadku wykonywania uprawnień z gwarancji przez Przedsiębiorcę, jest on obowiązany do dostarczenia na swój koszt wadliwego towaru do siedziby Sprzedawcy w Krakuszowicach.
 4. Reklamacje związane z działaniem strony sklepu internetowego można składać na adres biuro@raf-trucks.pl.

§7
Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie prezentowane na stronie sklepu internetowego Sprzedawcy znaki towarowe i nazwy firmowe należą do prawnych właścicieli i zostały zamieszczone w celach informacyjnych.
 2. Złożenie zamówienia w sklepie internetowym jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Sprzedawca informuje, że dane osobowe Kupującego będą przetwarzane wyłącznie w celu skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez Sprzedającego dane osobowe, do ich zmiany lub do całkowitego usunięcia z systemu w sytuacjach dopuszczonych przez stosowne przepisy prawne.
 4. Zasady Polityki Prywatności dostępne pod adresem internetowym niniejszego sklepu w zakładce Polityka Prywatności i wskazują, jakie informacje umożliwiające osobistą identyfikację Sprzedający może gromadzić i w jaki sposób z takich informacji korzystać.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z 30.05.2014 r. – o prawach konsumenta.
 6. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego Sprzedawcy zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy wynikające z niewłaściwego działania serwera, na którym umieszczona jest platforma internetowa Sklepu, tyczy się to w szczególności skutków błędów w działaniu stron internetowych, brak dostępu do nich oraz innych awarii, uszkodzeń lub zakłócenia w funkcjonowaniu usług internetowych.
 8. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i krzywdy spowodowane jego działaniem lub zaniechaniem wynikającym z otrzymanych przez niego od Kupującego nieprawidłowych danych.
 9. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym http://raf-trucks.pl oraz w wersji pisemnej u Sprzedawcy pod adresem – Krakuszowice 120, 32-420 Gdów.